Regler vedrørende fordeling af ansøgere

Rammer og kriterier for fordeling af ansøgere til stx og toårigt hf på Fyn

Rammer og kriterier for fordeling af elever til STX og HF2 på Fyn i 2021

I  henhold til Institutionsloven (LBK nr. 1246 af 27/08/2020) § 14 skal en institution, , der er godkendt til at udbyde uddannelsen til STX eller HF2, indgå i et forpligtende samarbejde med andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen i overensstemmelse med gymnasieloven og hf-loven.

Et forpligtende samarbejde omfatter koordinering af institutionernes kapacitet, udbud af studieretninger, valgfag og elevfordeling, og det omfatter alle institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen inden for et geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

På Fyn indgår ovennævnte institutionstyper i et sådant forpligtende samarbejde.

I henhold til Optagelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1491 af 13/12/2018) § 29, stk. 2 skal institutionerne i det forpligtende samarbejde sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område. Idet det gælder om at sikre det bedst mulige gymnasietilbud inden for en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl, prioriterer Det forpligtende samarbejde på Fyn hensynet til opretholdelsen af en decentral skolestruktur såvel i forbindelse med koordineringen af institutionernes optagelseskapacitet som i forbindelse med fordelingen af elever.

Når søgetallet pr. 15. marts er kendt, fastlægger Fordelingsudvalget under det forpligtende samarbejde, hvor mange klasser der skal oprettes, og hvor de skal placeres i henhold til skolebestyrelsernes fastlagte optagelseskapacitet pr. 15. december året før. Er der behov for at oprette flere klasser end forudset, kan Fordelings-udvalget på baggrund af søgemønsteret anmode givne institutioner i det forpligtende samarbejde om at øge kapaciteten, jf. §10 stk. 2.

Når klassetallet og placeringen af klasser rundt omkring på institutionerne er fastlagt, påbegyndes fordelingen af elever. Fordelingsprocessen, herunder anvendelsen af en midlertidig overbooking, sigter mod, at hver klasse primo i november i gennemsnit har 28 elever.

Ved afgørelse af, hvilke ansøgere der skal henvises til optagelse på en anden institution, end de har ønsket, fordi pågældende institution ikke har plads, lægger Fordelingsudvalget de i optagelsesbekendtbekendtgørelsen fastlagte kriterier, herunder hensynet til afstanden via vejnettet mellem ansøgernes bopæl og uddannelsesstedet til grund, således at også disse ansøgere har nemmest muligt ved at komme i skole. Det betyder således, at Fordelingsudvalget både ved afgørelsen af, hvilke ansøgere der skal optages på den institution, de har angivet som første prioritet, og ved afgørelsen af, hvilke ansøgere der skal henvises til optagelse på en anden institution, end de har ønsket, lader afstanden via vejnettet mellem ansøgernes bopæl og uddannelsesstedet til grund indgå som fordelingskriterium i henhold til Optagelsesbekendtgørelsen § 9 og § 11, stk. 1. Endelig gælder det i henhold til Optagelsesbekendtgørelsen § 9, stk. 3 og § 11tk. 2 for optagelse til stx-uddannelsen, at Fordelingsudvalget af hensyn til en hensigtsmæssig klassedannelse kan give ansøgere optagelse på institutionen højere prioritet end nærmere boende ansøgere, når det sker for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud for eleverne og en samlet set hensigtsmæssig elevfordeling for såvel ansøgere som institutioner.

Om flytninger mellem gymnasier

Det anses ikke for hensigtsmæssigt, at elever flyttes under grundforløbet. Eventuelle flytninger mellem stx-gymnasier i fordelingsudvalgets område kan derfor normalt først ske efter grundforløbets afslutning.

Det forpligtende Samarbejde og Fordelingsudvalget