Regler vedrørende fordeling af ansøgere

Rammer og kriterier for fordeling af ansøgere til stx og toårigt hf på Fyn

I henhold til Institutionsloven (LOV nr 590 af 24/06/2005) § 7c-d skal en institution, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til STX eller HF2, indgå i et forpligtende samarbejde med andre institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen i overensstemmelse med gymnasieloven og hf-loven. 

Et forpligtende samarbejde omfatter koordinering af institutionernes kapacitet, udbud af studieretninger, valgfag og elevfordeling, og det omfatter alle institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen til studentereksamen eller uddannelsen til højere forberedelseseksamen inden for et geografisk område, der i forhold til uddannelsesstederne ligger i passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl.

På Fyn indgår ovennævnte institutionstyper i et sådant forpligtende samarbejde.

I henhold til Optagelsesbekendtgørelsen (BEK nr 174 af 28/02/2012) § 24, stk. 2) skal institutionerne i det forpligtende samarbejde sikre, at det samlede behov for kapacitet tilgodeses bedst muligt inden for samarbejdets geografiske område. Idet det gælder om at sikre det bedst mulige gymnasietilbud inden for en passende geografisk afstand fra de unge uddannelsessøgendes bopæl, prioriterer Det forpligtende samarbejde på Fyn hensynet til opretholdelsen af en decentral skolestruktur såvel i forbindelse med koordineringen af institutionernes optagelseskapacitet som i forbindelse med fordelingen af elever.

Når søgetallet pr. 15. marts er kendt, fastlægger Fordelingsudvalget under det forpligtende samarbejde, hvor mange klasser der skal oprettes, og hvor de skal placeres i henhold til skolebestyrelsernes fastlagte optagelseskapacitet pr. 15. december året før. Er der behov for at oprette flere klasser end forudset, kan Fordelingsudvalget på baggrund af søgemønsteret anmode givne institutioner i det forpligtende samarbejde om at øge kapaciteten.

Når klassetallet og placeringen af klasser rundt omkring på institutionerne er fastlagt, påbegyndes fordelingen af elever. Fordelingsprocessen, herunder anvendelsen af en midlertidig overbooking, sigter mod, at hver klasse primo i september i gennemsnit har 28 elever.

Ved afgørelse af, hvilke ansøgere der skal henvises til optagelse på en anden institution, end de har ønsket, fordi pågældende institution ikke har plads, lægger Fordelingsudvalget de i optagelsesbekendtbekendtgørelsen fastlagte kriterier, herunder hensynet til tiden med offentlig transport mellem ansøgernes bopæl og institutionen, til grund, således at også disse ansøgere har nemmest muligt ved at komme i skole. Det betyder således, at Fordelingsudvalget både ved afgørelsen af, hvilke ansøgere der skal optages på den institution, de har angivet som første prioritet, og ved afgørelsen af, hvilke ansøgere der skal henvises til optagelse på en anden institution, end de har ønsket, til Optagelsesbekendtgørelsen § 29 stk. 1 og § lader tiden med offentlig transport mellem ansøgernes bopæl og institutionen indgå som fordelingskriterium i henhold 30, stk. 1. Endelig gælder det i henhold til

Optagelsesbekendtgørelsen § 29, stk 1 for optagelse til stx-uddannelsen, at Fordelingsudvalget af hensyn til en hensigtsmæssig klassedannelse såvel i grundforløbet som i studieretningsforløbene med henvisning til andre ansøgeres forhåndstilkendegivelser om ønsket studieretning kan give disse ansøgeres optagelse på institutionen højere prioritet end nærmere boende ansøgere, når det sker for at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud af studieretninger for eleverne.

Fordelingsudvalget på Fyn, d. 31. oktober 2014