Elektronisk vejledning med Elluminate

Online lektiehjælp på Fyn

Formålet med forsøget er at udvikle et koncept for online lektiehjælp, som er fleksibel i tid og rum for at sikre flest mulige adgang til professionel, faglig støtte til de daglige lektier og skriftlige opgaver. For at modvirke frafald skal eleverne have mulighed for at søge hjælp, netop når de støder ind i problemer med konkrete opgaver. Ofte er det blot et lille skub, der skal til at komme i gang.

Lektiecaféen etableres via en online platform/mødeværktøj, Elluminate, og adgang hertil fås via link fra en relevant hjemmeside evt. via skolernes Fronterinstallation. Herved opnås mulighed for online, synkron vejledning med lyd og eventuelt billede (webcam). Vejledningen baseres altså på samtale for at sikre at også elever, som ikke er skriftligt stærke, kan benytte tilbuddet.

Der anvendes en god tablet til håndskrift på whiteboardet, og der er mulighed for at dele skærm og applikationer, så læreren fx kan skrive direkte i elevens dokument – samtidigt med eleven. På den måde sikres, at eleven får specifik vejledning i en konkret opgave.
Lektiecaféen er åben to aftener om ugen kl. 20-22 og bemandes af en faglærer. 
Flere elever vil kunne deltage samtidig og kommunikere med hinanden

Processkrivning på Elluminate

Vi søger om støtte til et forsøg med anvendelse af synkrone mødeværktøjer på det første område: skriftlighed, et af de prioriterede indsatsområder i denne ansøgningsrunde.

Eva-rapporten fra 2004, ”Skriftlighed i gymnasiet”, anbefaler, at lærerne skal omlægge rettearbejdet, så eleverne i højere grad får vejledning, mens der skrives: 
”Evalueringsgruppen anbefaler, at lærerne vejleder og kommenterer både før, under og efter skriveprocessen. De skal instruktivt forklare hvad der er godt, hvad der ikke er vellykket, og hvordan eleverne kan nå et bedre resultat” (Skriftlighed i gymnasiet, side 68). 
Men det kan være meget svært at gennemføre rent praktisk. Mange af de fynske gymnasier har store indpendlingsområder, og eleverne har samtidig mange forpligtelser, så det er svært at samle dem til samtaler i eller umiddelbart efter skoletid; beder man eleverne indlevere kladder til retning, opfatter de det blot som en ekstra opgave, og dermed får man ikke det ønskede pædagogiske afkast. Denne problematik berører Eva-rapporten også.  Synkrone mødeværktøjer som Elluminate giver muligvis lærerne en mulighed for at give eleverne den ”feed-forward”, som Eva-rapporten anbefaler. Det er det, vi gerne vil undersøge i lidt større skala end nu, hvor det er enkeltpersoner på de forskellige skoler, der eksperimenterer med programmet.